# Nombres de Catalan en català

En combinatòria, els nombres de Catalan formen una seqüència de nombres naturals que apareix en diversos problemes de recompte que habitualment són recursius. (de la Viquipèdia (https://ca.wikipedia.org/wiki/Nombres_de_Catalan))

Els primers nombres de Catalan de n = 0, 1, 2, 3, ...

- un
- un
- dos
- cinc
- catorze
- quaranta-dos
- cent trenta-dos
- quatre-cents vint-i-nou
- mil quatre-cents trenta
- quatre mil vuit-cents seixanta-dos
- setze mil set-cents noranta-sis
- cinquanta-vuit mil set-cents vuitanta-sis
- dos-cents vuit mil dotze
- set-cents quaranta-dos mil nou-cents
- dos milions sis-cents setanta-quatre mil quatre-cents quaranta
- nou milions sis-cents noranta-quatre mil vuit-cents quaranta-cinc
- trenta-cinc milions tres-cents cinquanta-set mil sis-cents setanta
- cent vint-i-nou milions sis-cents quaranta-quatre mil set-cents noranta
- quatre-cents setanta-set milions sis-cents trenta-vuit mil set-cents
- mil milions set-cents seixanta-set milions dos-cents seixanta-tres mil cent noranta
- sis mil milions cinc-cents seixanta-quatre milions cent vint mil quatre-cents vint
- vint-i-quatre mil milions quatre-cents seixanta-sis milions dos-cents seixanta-set mil vint
- noranta-un mil milions quatre-cents vuitanta-dos milions cinc-cents seixanta-tres mil sis-cents quaranta
- tres-cents quaranta-tres mil milions cinquanta-nou milions sis-cents tretze mil sis-cents cinquanta
- un bilió dos-cents vuitanta-nou mil milions nou-cents quatre milions cent quaranta-set mil tres-cents vint-i-quatre
- quatre bilions vuit-cents seixanta-un mil milions nou-cents quaranta-sis milions quatre-cents mil quatre-cents cinquanta-dos
- divuit bilions tres-cents seixanta-set mil milions tres-cents cinquanta-tres milions setanta-dos mil cent cinquanta-dos
- seixanta-nou trilions cinc-cents trenta-tres mil milions cinc-cents cinquanta milions nou-cents setze mil quatre
- dos-cents seixanta-tres bilions set-cents quaranta-set mil milions nou-cents cinquanta-un milió set-cents cinquanta mil tres-cents seixanta
- un quàrilet dos bilions dos-cents quaranta-dos mil milions dos-cents setze milions sis-cents cinquanta-un mil tres-cents seixanta-vuit
- tres quadrillons vuit-cents catorze trilions nou-cents vuitanta-sis mil milions cinc-cents dos milions noranta-dos mil tres-cents quatre